Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία ΣΙΡΙΣ Συνεργεία Καθαρισμού
  • Διεύθυνση Ιουστινιανού 3 - Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 6932613780 & 6932330582